Skip to main

Thoracic Surgery Training Fellowship Awardees

2020

Xinghua Cheng, MD
Shanghai Jiao-Tong University

Xue-Feng Leng, MD
University of Electronic Science and Technology of China (UESTC)

Di Lu, MD
Southern Medical University

Chenyang Dai, MD
Tongji University

2019

Hengrui Liang, Jr., MD
The First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University

Yiliang Zhang, MD
Fudan University Shanghai Cancer Center

Han-Yu Deng, MD
West China Hospital

Zhirong Zhang, MD
Capital Medical University

2017

Bin Li, MD
Fudan University Shanghai Cancer Center

Chenghua Jin, MD
Ningbo Medical Center Lihuili Eastern Hospital

Dong Tian, MD
Affiliated Hospital of North Sichuan Medical

Zhengcheng Liu, MD
Nanjing Chest Hospital

2016

Mingsong Wang, MD
Shanghai Xinhua Hospital

Song Xu, MD
Tianjin Medical University General Hospital

Wanpu Yan, MD
Beijing Cancer Hospital

Yong Zhang, MD
First Affiliated Hospital of Xi'an Jiaotong University